موسوعة الادب العربي في خوزستان

TPL_KH_LANG_KH_MOBILE_DESKTOP TPL_KH_LANG_KH_MOBILE_REGISTER TPL_KH_LANG_KH_MOBILE_LOGIN

الشاعر المرحوم ایوب امير خنافرة

المرحوم ایوب امير خنافرةالشاعر المرحوم ایوب بن المرحوم شیخ جهاد امير خنافرة: شاعر مجيد من شعراء الشعر الشعبي في خوزستان ترعرع و تربى في مدينة شادکان (الفلاحية) مدينة العلم و الادب التي لا زال يفوح فيها عطر آثار علمائها الماضين و تعيش في حلاوة قوافي ادبائها المتمييزين و تنجب خيرة من الشعراء المبدعين و في هذه البيئة الادبية الطيبة ولد شاعرنا و اصبح شاعرا بارعا مجيدا. هيمنت على شعره حرقة يشکي بها هجر حبيبه و فراقه و تلهفه لوصاله و کذلک عتاب على الزمان و غدره. ما وصلنا من شعره اکثره في مجال الغزل و لعله نظم في المجالات الاخرى. لم يمهله القدر و توفي في عنفوان شبابه عام ۱۳۸۵ هجري شمسي. نهدي لروحه سورة الفاتحه رحمة الله عليه .

 

 

من شعره:

یا گمر سیّر علینه:

یا گمر سیّر علینه و ضوّی هلیله ابسمرنه و لا تغیب

عندی الک حفنت سوالف ظیم و امشاجه و نحیب

و روحی مشتاگه و تعاتب و اشکثر یحله العتب ویه الصحیب

وانه بین النوم و الیقضه حلم و ینتظر جیت الحبیب

وضیعت سچت اظنونی و  ها اودی و ها اجیب

و عشت کل العمر غربه و یسعر ابگلبی الهیب

و تدری بالغربه عذاب و انه عایش بین خلانی غریب

و صفن بیه اجروح کثره و خان و یای النصیب

و خل اگلک یا جرح منهن فطمته و یا جرح یرضع حلیب

خل اگلک یا کسر طاب اعله عیبه و یا کسر یرجه الطبیب

جرح بلسان الشماته و جرح نهشت ناب ذیب

و کسر بچفوف الگرابه و کسر بچفوف الغریب

کل جرح بالروح و یبره بس جرح فرگه الاحبهم ما یطیب

و کل کسر نگدر نجبره بس یضل کسر الخواطر بالگلب حتما یعیب

******

ارحم ارحم:

ابیقضه لو نایم حبیبی ، طیفک امعاشر خیالی

اشما ردت انساک یشگر، ذکرک ایدور اعله بالی

رخّصت عمری  اعله مودک ،و اشتریتک سعر غالی

حقرت نفسی و هویتک و ساهرت سود اللیالی

صم رمل لمّیت بیدی و رجع منک چفّی خالی

انت اغله الناس عندی و ابد غیرک ما حلا لی

اتسلّحت و اگصدت حبک لو اموتن ما ابالی

انه ما غیّرنی بُعدک،شنهو تبعد،شنو اگبالی

و ابد ما ریدن یغیّر شرجی اطباعک شمالی

ثابت ابحبک حبیبی و بقه ثابت کل جبالی

بس بقیت چلمه ارد اگلک،اهیه اول و اهیه تالی

ارحم ارحم حته لو من صخر گلبک ،خل یرج مره اعله حالی

******

ای یا گلبی:

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت و شمّت عطر الورگه

******

صارت نایل غناه گلبی

و صارت شمعه و ضوّت دربی

و صارت خمره ابکاسی و شربی

ای یا گلبی ، ای یا گلبی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت شمّت خد الورگه

******

صارت مرهم یشفی اجروحی

و صارت همی و ظیمی و نوحی

و صارت ورگه و سکنت دوحی

ای یا روحی، ای یا روحی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت باست خد الورگه

******

صارت تعبیر احلامی

و صارت ذکری ابکل ایامی

و صارت یقضی و بین احلامی

ای یحلامی ای یحلامی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت شمت عطر الورگه

*****

صارت قلمی حبر اشعاری

و صارت همی و جرحی و ناری

و صارت صدره اتبوح اسراری

ای یا ناری ای یا ناری

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت باست خد الورگه

******

رسمت صوره اتمثّل حبی

و صارت اول جرح ابگلبی

بس ما راوت ظیمی و شعبی

ای یا گلبی ای یا گلبی

******

سگیتک مای:

سگیتک مای من عینی****گلت بلکه الدمع یرویک

و طعمتک من لحم زندی****وگلت هلبت یغزّر بیک

و رسمیتک عله اوراق الشجر**** و احمد بیک

و اکتبلک غزل عشاگ****لنجوم السمه ایودیک

و غازلتک مثل جاهل****و من تنام الولی اعلیک

و غادرت ابحیاتی و طوعیت الروح****و حضرت ابکل وجودی و ابشوگ افدیک

و علت اعله النفس مرات****و عملت اشماردت یرضیک

و اموتن من تروح ابعید****و افزّن من یمر طاریک

تالیهه اترکتنی و رحت عنی ابعید****یمن مثلی الوکت یبلیک

و لا چنّک حبیب الروح**** و لا ذاک التعب یعنیک

چا هاذی جزات الطیب****و الیوفیک

ما یکفیک

کل هاذه العملته اویای

ما یکفیک

بایعنی و شریتک سمر ما ینقاس****عجیبه اتبع من شاریک

اخاف ادعی علیک و حوبتی اتضرّک****و ادعلیک و اگولن ربک ایخلیک

و انسّی العین رسمک گلت بلکی انساک****لو طبّگ جفنهه انوب تحلم بیک

و من شفت التعب ویاک ما غزّر**** ردت من الگلب امحیک

و لگیتک بالگلب منحوت **** و حاولت اشکثر بس ما گدرت اجزیک

******

صفنه:

صفنه ابسلام الشمس تاخذنی حد الصین

و اذکر مضایف هلی و اذکر هلی الطیبین

من چان لیل الشته یجمعنه موگد طین

ما نشعر احنه ابّرد و ابحب امس دافین

و الیوم حبنه ثلج و اهل الهوا المعسمین

******

 الحقیقه

اطلعت کلک دغش و اعرفتک  اشبیک

و کشفتهه الحقیقه امرور الایام

و چنت بالع النخله ابشوکهه اویاک

و الک چم دگه خایب بالگلب ضام

و چنت غالی و لا فد یوم رخصیت

تالیهه ابرخیص ابسوگک انسام

اعرفت ساسک رمل و ادریتک اتمیل

لچن گلت الیحب متغیره الاوهام

و طلع گلبک فحم بس ابیض اثیاب

کشفیت الحقیقه و اشفتک اصخام

******

و ایضا:

انه کربه و اوّگعیت من نخله و خذانی المد

و یزتنی ابکیفه للردمات حدرّنی و بعد مارد

و لگانی البیّه یشتعل نار یخاف امن الوکت یبرد

و جابلنی و یچمّل حطب فوگ اچلای اشما راد الجمر یخمد

و لک بسّک دطفّی النار یل شایل حقد اسود

ما ضلت بگایه و صرت صم ارماد ازود

مومن البرد بردان چه حبک ثلج تبرد

******

عنی ابعد یقاسی :

عنی ابعد یقاسی و روح و انسه البینک و بینی

و ضل ابراحتک مرتاح  و انه ابظیمی خلینی

و خلّلک ملتهی اویه الغیر شعری یضل یسلینی

و خل الظیم یفرشنی و خل الفرگه تطوینی

و لوهی الفرگه تحرگنی الدمع ینزل یطفینی

و اذا شح البصر بیه ماریدک تدلینی

و اذا گص البرد بیه ما ریدک تقطینی

نار البیه مسعورا تحرگنی و تدفینی

کل هذا الجره قسمه وین المفر یا عینی

طالع و انطبع اسود و امبیّن عله اجبینی

******

امنین اجیت:

چان گلبی ارماده طافی امنین اجیت انفخت جمره و ولّعیته

و الچمت بیه الجروح و من جدید اجروح جدد و سریته

الله لا ینطیک خایب انه های اسنین برماد الجگایر دثّریته

و اشکثر لمته و گلتله الما یحبک لا تحبه و عله المامش صبریته

و امنّت مده و گلت یمکن نساهم و العشگ خلصت قضیته

ما دریت انوب نظره اترجّع الماضی النسیته

و من بعد کل هالسنین احساب امس من فارگیته

******

لا تدور عل غلط:

اعتذر اباول کلامی و اطلب الغفران منک لو خطیت

حتی باچر اوگف ابوجهک و اگلک خویه انه اتعذریت

لا تدوّر عل غلط بحروف شعری اشما حچیت

و انتبه شنهو الاگوله و شنهو عانیت ابزمانی و مادریت

امنین اسولفلک یغالی اتحریّت

خاف اشک ایراب شعری و اتگول عنی اتسودنیت

انه صار اسنین دافن خنجر ابین الضلوع و ما شکیت

انه عشت العمر کله امدثر ابیاییم صبری و هم اظن حگی لون ادثّریت

انه بالسان الشماته اتجرّحیت

انه باسوف الخیانه اتطبّریت

انه باحبال الملامه اتچتفیت

انه دولاب الوکت فرنی ابعکس و تدوهنیت

انه میت

انه بس ارسوم امشی اعله الارض یلمادریت

انه چم مره اعثرت بدروب حسباتی و چبیت

انه چم مره ابسهام الحظ خطیت

انه مرتنی المئاسی و لا خذیت و لانطیت

انه یا انه اعله بختی ابزید و اعبید اجنته و امنیت

******

ردا علی اغینیه یاس خضر:

مرینه دیرة حمد****یمظفر النواب

وین المضایف ذکن****المشرّعه الابواب

او وین الدلال الذهب****قاطیهه من اتراب

و دورنه مامش بعد****حدر السنابل گطعه

******

ضیّعنه دیرة حمد ****و احنه ابقطار اللیل

و اسمعنه نوح و بچی****و الآه و الیا ویل

یا ریل صیح ابقهر****صیحت عتب یا ریل

جار الزمن یا حمد **** و من عدنه رک الحیل

دورنه ما مش بعد ****حدر السنابل گطه

******

الابوذية

مجانین الهوی  خمسه و نـاسات****او هم  لیلای عــافتنی  و ناسات

 

یگولون البعض  بلحب  وناسات****و انا من الضیم صار اجنون بیه

******

نشکر الشاعر محمد جاسم الشيخاني باسعافه الموقع ببعض آثار الشاعر المترجم له فجزاه الله خيرا و ندعوا له بالتوفيق و حسن العاقبة.

کل الحقوق محفوظة لموقع ادبنا

TPL_KH_LANG_MOBILE_TOP TPL_KH_LANG_MOBILE_SWITCH_DESKTOP

مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .